Konsumentbarometern 

Uppdaterad: 27.9.2017 - Uppdateras nästa gång: 27.10.2017
   
 
 
Dela på

Konsumenternas förtroende starkt och stabilt i september

Konsumenternas förtroendeindikator var i september 23,7, då den i augusti var 23,5 och i juli 22,8. I september i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 14,4. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,1. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–19 september 1 214 personer bosatta i Finland.

Av delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades förväntningarna på den egna ekonomin något i september jämfört med augusti. De tre övriga delfaktorerna var ungefär oförändrade. Jämfört med motsvarande period i fjol förstärktes alla delfaktorer klart i september.

I september var konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomi och arbetslösheten samt hushållets möjligheter att spara mycket optimistiska. Också konsumenternas syn på den egna ekonomin var ljus. Konsumenternas tro på att arbetslösheten minskar har under den senaste tiden varit den starkaste på över 15 år.

Konsumenterna ansåg i september att tidpunkten var gynnsam särskilt för att ta lån samt också för att spara och köpa kapitalvaror. I september upplevde sysselsatta konsumenter att risken för att själva råka ut för arbetslöshet har minskat betydligt de senaste månaderna.

Egen och Finlands ekonomi

I september trodde 46 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Bara 9 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i september i fjol 39 och 19 procent.

I september litade 27 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 11 procent befarade att den blir sämre inom ett år. En månad tidigare var andelarna 26 och 12 procent och för ett år sedan 25 och 14 procent.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Konsumentbarometern


Beskrivning av indikatorn

Konsumentbarometern är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling samt deras planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån.

Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.