Konsumentbarometern 

Uppdaterad: 27.7.2017 - Uppdateras nästa gång: 28.8.2017
   
 
 
Dela på

Konsumenternas förtroende var alltjämt starkt i juli

Konsumenternas förtroendeindikator var i juli 22,8 då den i juni var 23,9 och i maj 24,1. Siffrorna för maj–juni var de högsta under hela mätningshistorien 1995–2017. I juli i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 13,1. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,0. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 3–18 juli 1 158 personer bosatta i Finland.

Av delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades förväntningarna på den egna ekonomin i juli jämfört med juni. Synen på de egna möjligheterna att spara och på Finlands ekonomi försämrades däremot en aning medan synen på den allmänna arbetslösheten var oförändrad. Jämfört med motsvarande period i fjol förstärktes alla delfaktorer i juli.

I juli var konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomi och arbetslöshet mycket optimistiska. Konsumenternas tro på att arbetslösheten minskar har under sommaren varit starkare än på tio år. Också uppskattningarna om den egna ekonomin och möjligheterna att spara var ljusa i juli.

Konsumenterna ansåg i juli att tidpunkten var mycket gynnsam för att ta lån och något gynnsam också för att spara och köpa kapitalvaror. I juli upplevde sysselsatta konsumenter att risken för att själva råka ut för arbetslöshet har minskat något de senaste månaderna.

Egen och Finlands ekonomi

I juli trodde 47 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Bara 8 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i juni 50 och 9 procent och för ett år sedan i juli 38 och 19 procent.

I juli litade 28 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 9 procent befarade att den blir sämre inom ett år. En månad tidigare var andelarna 26 och 13 procent och för ett år sedan 24 och 14 procent.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Konsumentbarometern


Beskrivning av indikatorn

Konsumentbarometern är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling samt deras planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån.

Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.