Industrins konjunktur 

Uppdaterad: 9.6.2017 - Uppdateras nästa gång: 10.7.2017
   
 
 
Dela på

Industriproduktionen ökade i april med 3,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 3,1 procent i april 2017 jämfört med april 2016. April i år hade tre arbetsdagar färre än året innan. Den ursprungliga produktionen minskade i april med 3.3 procent från året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade under januari–april med 2,0 procent från året innan.

Den säsongrensade produktionen ökade i april med 0,7 procent från föregående månad. I mars ökade produktionen med 1,3 procent från föregående månad och i februari minskade produktionen med 0,7 procent från januari.

I april ökade produktionen inom flera huvudnäringsgrenar. Mest ökade produktionen inom el- och elektronikindustrin, med 8,5 procent. Produktionen inom metallindustrin ökade med 7,1 procent. Produktionen inom skogsindustrin ökade med en procent från året innan. Mest minskade produktionen inom den kemiska industrin, med 5,6 procent.

I april var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 82,4 procent, dvs. 0,8 procent lägre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i april 92,6 procent, dvs. 2 procentenheter högre än i april 2016. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i april 83,4 procent, dvs. 0,2 procent högre än året innan.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Volymindex för industriproduktionen


Beskrivning av indikatorn

Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av industriproduktionsvolymen. Volymindexet baserar sig på en enkät som sänds till företag eller arbetsställen. Företagen eller arbetsställena får varje månad en förfrågan, som närmast gäller produktionsvolymer.

Korrigering efter arbetsdag beaktar faktorer som beror på variation i antalet vardagar.

Industrins konjunkturer har en stor inverkan på samhällets tillväxt och den ekonomiska balansen. Industrins konjunkturväxlingar syns i den branschspecifika utvecklingen av arbetsmarknaden och den mångsidiga näringslivsstrukturen. Detta påverkar i sin tur mängden investeringar, byggande och arbetsplatser. Förutom den ekonomiska utvecklingen speglar industrins konjunktur hur livskraftig och konkurrenskraftig arbetsmarknadens omvärld är.

Industrins utvecklingsriktning påverkar den branschspecifika tillväxten, något som märks bl.a. på hur energiförbrukningen utvecklas i synnerhet inom de energiintensiva branscherna inom industrin. Den offentliga förvaltningens uppgift är att sporra till en hållbar och energieffektiv företagsverksamhet och samtidigt garantera företagen goda verksamhetsförutsättningar genom en skälig beskattning och en politisk verksamhet som aktiverar näringslivet och främjar konkurrenskraften.