Industrins konjunktur 

Uppdaterad: 10.10.2017 - Uppdateras nästa gång: 10.11.2017
   
 
 
Dela på

Industriproduktionen ökade i augusti med 4,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 4,5 procent i augusti 2017 jämfört med augusti år 2016. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade under januari–augusti med 3,2 procent från året innan.

Den säsongrensade produktionen minskade i augusti med 0,4 procent från föregående månad. I juli ökade produktionen med 0,5 procent jämfört med juni. I juni minskade den säsongrensade produktionen med 0,5 procent från maj.

I augusti ökade produktionen inom flera huvudnäringsgrenar. Mest ökade produktionen inom metallindustrin, med 9,6 procent. Inom den kemiska industrin ökade produktionen med 4,6 procent, inom skogsindustrin med 4,5 procent och inom livsmedelsindustrin med 2,9 procent jämfört med året innan. Mest minskade produktionen inom utvinning av mineral, med 8,4 procent. Den regniga augustimånaden försvårade torvproduktionen.

I augusti var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 83,8 procent, dvs. 3,5 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i augusti 89,5 procent, dvs. 0,1 procentenheter lägre än året innan. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i augusti 84,1 procent, dvs. 5,6 procentenheter högre än året innan.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Volymindex för industriproduktionen


Beskrivning av indikatorn

Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av industriproduktionsvolymen. Volymindexet baserar sig på en enkät som sänds till företag eller arbetsställen. Företagen eller arbetsställena får varje månad en förfrågan, som närmast gäller produktionsvolymer.

Korrigering efter arbetsdag beaktar faktorer som beror på variation i antalet vardagar.

Industrins konjunkturer har en stor inverkan på samhällets tillväxt och den ekonomiska balansen. Industrins konjunkturväxlingar syns i den branschspecifika utvecklingen av arbetsmarknaden och den mångsidiga näringslivsstrukturen. Detta påverkar i sin tur mängden investeringar, byggande och arbetsplatser. Förutom den ekonomiska utvecklingen speglar industrins konjunktur hur livskraftig och konkurrenskraftig arbetsmarknadens omvärld är.

Industrins utvecklingsriktning påverkar den branschspecifika tillväxten, något som märks bl.a. på hur energiförbrukningen utvecklas i synnerhet inom de energiintensiva branscherna inom industrin. Den offentliga förvaltningens uppgift är att sporra till en hållbar och energieffektiv företagsverksamhet och samtidigt garantera företagen goda verksamhetsförutsättningar genom en skälig beskattning och en politisk verksamhet som aktiverar näringslivet och främjar konkurrenskraften.