Rökning 

Uppdaterad: 30.11.2016 - Uppdateras nästa gång: 2.10.2017
   
 
 
Dela på

Den dagliga rökningen har minskat

Bland män har daglig rökning minskat under undersökningsperioden. Fr.o.m. mitten av 1990-talet ända till början av 2000-talet rökte nästan 30 procent av männen i åldern 20–64 år dagligen. Efter år 2005 har daglig rökning minskat bland män. År 2015 rökte 19 procent av männen i åldersgruppen dagligen.

Också bland kvinnor har daglig rökning minskat under undersökningsperioden. Under åren 1996–2006 var andelen kvinnor i åldern 20–64 år som rökte dagligen på samma nivå (ca 18 %). Men sedan år 2007 har daglig rökning bland kvinnor minskat. År 2015 rökte 15 procent av kvinnorna i åldersgruppen dagligen.


Källa:
Institutet för hälsa och välfärd


Beskrivning av indikatorn

Indikatorn anger andelen personer i åldern 20–64 år som röker dagligen i procent av den finländska befolkningen i samma ålder.

Grundar sig på frågan: "Röker Ni nuförtiden (cigaretter, cigarrer eller pipa)?". Svarsalternativen var 1) ja, dagligen, 2) sporadiskt och 3) inte alls. Andelen som svarat 1) ja, dagligen granskades.

Datamaterial:

Postenkätundersökningen "Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa" (AVTK-undersökningen) genomfördes årligen fr.o.m. år 1978 t.o.m. år 2014 (www.thl.fi/avtk, på finska).

Vuxenbefolkningens hälsa, välfärd och service (ATH) årligen fr.o.m. år 2012. (https://www.thl.fi/sv/web/thlfi-sv/forskning-och-expertarbete/befolkningsundersokningar/vuxenbefolkningens-halsa-valfard-och-service-ath-)