Oron över brottslighet 

Uppdaterad: 22.6.2017 - Uppdateras nästa gång: 1.5.2018
   
 
 
Dela på

Rädslan för gatu- och arbetsplatsvåld ökade 2015


Rädslan för våld är störst utanför hemmet under kvällstid. I den nationella brottsofferundersökningen 2015 uppgav nästan en tredjedel (31 %) av dem som svarade att de varit rädda för att bli utsatta för våld utanför hemmet under kvällstid. Var sjunde (14 %) av dem som svarade hade varit rädd för våld på arbetsplatsen eller i sina arbetsuppgifter. Cirka fem procent hade varit rädda för att bli utsatta för våld av någon familjemedlem.

Både andelen personer som är rädda för gatuvåld och andelen personer som är rädda för våld på arbetsplatsen minskade från 2012 till 2014, men 2015 ökade i synnerhet andelen personer som är rädda för gatuvåld jämfört med 2014. Trots ökningen var andelen personer som är rädda för gatuvåld på en lägre nivå än 2012, då andelen var som störst. Andelen personer som är rädda för familjevåld har hållits på samma nivå under hela granskningsperioden.

Kvinnor är oftare rädda för att bli utsatta för våld än män. I enkäten för 2015 uppgav 38 procent av kvinnorna, men endast 23 procent av männen, att de hade varit rädda för att utsättas för gatuvåld åtminstone en gång under det gångna året. Kvinnorna var också klart mer rädda för våld på arbetsplatsen än männen. Av kvinnorna uppgav 19 procent och av männen nio procent att de varit rädda för våld på arbetsplatsen. Också andelen personer som varit rädda för familjevåld var större bland kvinnor än bland män.

Källa:
Institutet för kriminologi och rättspolitik


Beskrivning av indikatorn

Indikatorn beskriver andelen personer i åldern 15–74 som har uppgett att de varit föremål för hot eller fysiskt våld under de gångna 12 månaderna. Uppgifterna baserar sig på den nationella brottsofferundersökningen som genomförs som en post- och internetundersökning.

Den nationella brottsofferundersökningen riktar sig till personer i åldern 15–74 som har fast adress i Finland. Deltagarna i undersökningen har valts ut slumpmässigt ur Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. År 2014 svarade 6 792 personer på enkäten (svarsprocenten var 48,5). I undersökningen behandlas hot, fysiskt våld och egendomsbrott, rädsla för våld och tolkning av våld. I undersökningen ges också information om sådana gärningar som inte har meddelats polisen och som står utanför brottsstatistiken. Avsikten är att genomföra undersökningen varje år.

Den nya nationella brottsofferundersökningen genomfördes för första gången 2012. I de nationella brottsofferundersökningar som gjordes 1980–2009 behandlades utöver brott även olika slag av olycksfall. Den nationella brottsofferundersökningen skiljer sig metodmässigt och innehållsmässigt från tidigare offerundersökningar, och resultaten är därför inte direkt jämförbara.