Utsatthet för brott 

Uppdaterad: 22.6.2017 - Uppdateras nästa gång: 1.5.2018
   
 
 
Dela på

Antalet personer som blivit offer för våld ökade 2015

Enligt den nationella brottsofferundersökningen 2015 hade sju procent av personer i åldern 15–74 år blivit utsatta för fysiskt våld minst i form av slag under året. 4,5 procent av dem som svarade hade blivit utsatta för våld som gett upphov till fysisk skada. Var tionde person i åldern 15–74 år hade upplevt hot om våld 2015. Andelen personer som upplevt fysiskt våld ökade med en procentenhet jämfört med 2014, men var på samma nivå som åren 2012 och 2013. Andelen personer som upplevt hot om våld har hållits på samma nivå 2012–2015.

Unga i åldern 15–24 år uppgav betydligt oftare än äldre åldersgrupper att de varit med om våld minst i form av slag. Skillnaden var motsvarande även i fråga om allvarligare former av våld, där gärningen har medfört någon form av skada, t.ex. ett blåmärke, en krosskada eller ett sår. De äldsta åldergrupperna (55–74 åringar) utsattes för minst våld. Andelen personer som upplevt hot om våld var störst bland personer under 55 år.

Erfarenheterna av våld bland unga vuxna hänför sig oftare än i de andra åldersgrupperna till tidsfördriv på offentliga platser samt i restauranger och barer. Unga män hade särskilt många sådana erfarenheter av våld. Äldre och personer i medelåldern utsätts i sin tur oftare än de unga för våld på arbetsplatsen eller i sitt arbete. Incidenter på arbetsplatsen är särskilt allmänna bland kvinnor i åldern 25–54 år. Var tionde i denna åldersgrupp hade upplevt våld eller hot om våld i sitt arbete 2015.

Skillnaderna mellan kvinnor och män i fråga om erfarenheter av våld är i allmänhet små i brottsofferundersökningar som baserar sig på enkäter. I enkäten för 2015 uppgav kvinnor i lite högre utsträckning än män att de upplevt fysiskt våld som är allvarligare än slag. Skillnaden mellan könen var störst i synnerhet i fråga om lindrigare fall av våld, t.ex. fasthållande och knuffar. Våldsutövaren eller den som hotade med våld var både i fråga om män och kvinnor oftast okänd för offret eller endast flyktigt bekant.

Källa:
Institutet för kriminologi och rättspolitik


Beskrivning av indikatorn

Indikatorn beskriver andelen personer i åldern 15–74 som har uppgett att de varit föremål för hot eller fysiskt våld under de gångna 12 månaderna. Uppgifterna baserar sig på den nationella brottsofferundersökningen som genomförs som en post- och internetundersökning.

Den nationella brottsofferundersökningen riktar sig till personer i åldern 15–74 som har fast adress i Finland. Deltagarna i undersökningen har valts ut slumpmässigt ur Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. År 2014 svarade 6 792 personer på enkäten (svarsprocenten var 48,5). I undersökningen behandlas hot, fysiskt våld och egendomsbrott, rädsla för våld och tolkning av våld. I undersökningen ges också information om sådana gärningar som inte har meddelats polisen och som står utanför brottsstatistiken. Avsikten är att genomföra undersökningen varje år.

Den nya nationella brottsofferundersökningen genomfördes för första gången 2012. I de nationella brottsofferundersökningar som gjordes 1980–2009 behandlades utöver brott även olika slag av olycksfall. Den nationella brottsofferundersökningen skiljer sig metodmässigt och innehållsmässigt från tidigare offerundersökningar, och resultaten är därför inte direkt jämförbara.